Wyciąg z rejestru zmian - 24 wrz 2020 (11:17)

Pobierz PDFDrukuj

2/CKZ/2020 zapytanie ofertowe na usługę dostawy materiałów biurowych

Znak sprawy: 2/CKZ/2020                             Gdów, dnia 24 września 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  2/CKZ/2020

usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

          W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Zespół Szkół w Gdowie projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty dla poniższego zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów biurowych:

 

Termin dostawy

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Do 14 dni od dnia wyboru wykonawcy

 • Karteczki samoprzylepne (76x76mm/100 kartek) x 64 sztuki
 • zakładki indeksujące  20x50mm x 64 sztuki
 • długopis x 64 sztuki
 • ołówek z gumką x 64 sztuki
 • teczka A4 lakierowana z gumką x 64 sztuki
 • notes A4 w kratkę – 50 stron x 64 sztuki
 • zakreślacze na bazie wody 2 kolory x 64 sztuki

Spełniających następujące wymagania:

1) karteczki samoprzylepne: rozmiar 76x76 mm (tolerancja +/-10%) w dowolnym kolorze;

2) zakładki indeksujące - kolorowe samoprzylepne 4x50 zakładek 20mmx50mm w kolorach,

3) długopis automatyczny, wyposażony w gumowany, profilowany uchwyt ułatwiający pisanie, zapewniający wymianę wkładu na dowolny z grupy "Plug&Play", końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej nie ulegająca uszkodzeniu przy pisaniu, tusz olejowy, kolor niebieski lub czarny;

4) ołówek z gumką,

5) teczki kolorowe lakierowane z gumką format A4 - teczka z gumką wykonana z kartonu o gramaturze min. 400g/m²,pokryta lakierem drukarskim;

6) notes – blok notatnikowy w kratkę zawierający 50 stron A4

7) zakreślacze na bazie wody - zakreślacz ze ściętą końcówką, do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach oraz na wydrukach, tusz w żywych i intensywnych kolorach, końcówka pisząca chroniona klipsem przed wysychaniem,  grubość linii pisania: 1-5 mm,

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie określonym w pkt. 1 -  na adres Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 3. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

30197630-1  - Papier do drukowania

30192000-1 - Wyroby biurowe

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Zespołu Szkół w Gdowie kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 1 października 2020 r. na adres: ckz@zsgdow.edu.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński –
e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl tel: 12 399 98 51.

 

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.1 Rozeznanie rynku  - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (wersja obowiązująca z dnia 22 sierpnia 2019 roku).

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.


Data publikacji: 21.07.2017 (12:15)Data aktualizacji: 24.09.2020 (11:17)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 299
24 wrz 2020 (11:19)Joanna Świątkiewicz»2/CKZ/2020 na usługę dostawy materiałów biurowych
30 wrz 2017 (11:27)Joanna Świątkiewicz»Zapytania ofertowe
24 wrz 2020 (10:55)Joanna Świątkiewicz»2/CKZ/2020 zapytanie ofertowe na usługę dostawy materiałów biurowych (usunięto)
30 wrz 2017 (11:10)Joanna Świątkiewicz»Zapytania ofertowe
21 lip 2017 (12:15)Joanna Świątkiewicz»Zapytania ofertowe

Przejdź do góry strony