Pobierz PDFDrukuj

1/CKZ/2021 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

ZSG 1/CKZ/2021                                                                                                                   Gdów, dnia 25 sierpnia 2021 roku

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr RPMP.10.02.02-12-0044/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

1. Zamawiający

Powiat Wielicki - Zespół Szkół w Gdowie

Gdów 405; 32-420 Gdów

NIP: 6831742730

tel: 12 451 44 58

fax: 12 251 40 61

e-mail ogólny: zsg@powiatwielicki.pl

strona: http://zsgdow.edu.pl/

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest jedna  dostawa materiałów biurowych opisanych poniżej według zestawienia poniżej.

Rodzaj oferowanego materiału

1) Długopis,

Liczba sztuk: 96
Opis: długopis automatyczny, wyposażony w gumowany, profilowany uchwyt ułatwiający pisanie, zapewniający wymianę wkładu na dowolny z grupy "Plug&Play", końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej nie ulegająca uszkodzeniu przy pisaniu, tusz olejowy, kolor niebieski lub czarny;

2) Teczka A4 gruba/przestrzenna z gumką

Liczba sztuk: 96

Opis: teczka do przechowywania dokumentów: grzbiet o szerokości min 2 cm, wykonana z grubej tektury, zapinana na gumkę, do przechowywania dokumentów w formacie A4, różne kolory,

3) Notes A4  

Liczba sztuk: 96

Opis: liczba kartek: minimum 80, w kratkę, klejony po krótkim boku,

 

4) Zakładki indeksujące

Liczba sztuk: 96

Opis: wymiar minimalny: 20x50mm; samoprzylepne

5) Ołówek z gumką 

Liczba sztuk: 96

Opis: Ołówek syntetyczny z gumką, grafitowy, długość minimum 13 cm,

6) zakreślacze na bazie wody

Liczba sztuk: 96

Opis: kolor żółty fluorescencyjny lub pomarańczowy, lub zielony. Dopuszcza się dostawę różnych kolorów z wyżej wymienionych do łącznej liczby 96 sztuk.

7) Karteczki samoprzylepne

Liczba sztuk: 96

Opis: wymiar minimum (76x76mm/100 kartek) x 96 sztuk

 1. Kod CPV 30192000-1 - Wyroby biurowe
 2. Produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być: fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta.
 3. Przedmiot zamówienia ma spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adres wskazane przez Zamawiającego: Zespół Szkół w Gdowie, Gdów 405; 32-420 Gdów
 5. Dostawa oznacza dowóz oraz wniesienie sprzętu. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
 7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 1. Zasady prowadzenia postępowania
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert.
 4. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia w całości lub części Zapytania ofertowego, jak również do zmiany Zapytania ofertowego do terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania Wykonawcy w ramach prowadzonego Zapytania ofertowego. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy lub udzielenie zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
 7. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.
 8. Termin płatności wynosi minimum 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.  Płatność realizowana jest na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT
 9. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest: Paweł Łuczyński –
  tel. 12 39 99 850; e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl
 1. Warunki udzielenia zamówienia
 1. Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
 2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 3. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa powyżej  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.
 4. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od opublikowania w BIP Zamawiającego (https://zsgdow.mirobip.pl/) informacji o wyborze oferty.

Zamawiający nie przewiduje konieczności zawierania umowy na realizację przedmiotowej dostawy.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych (nie zawierających wszystkich elementów zamówienia opisanych w pkt. 3.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
 3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego
 5. podatku jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.
 6. Podana w ofercie cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 1. Kryteria oceny ofert

100% cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,

gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

Porównaniu podlegać będzie całkowita cena brutto wskazana w formularzu oferty.

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 września  2021 r. w formie elektronicznej na adres: ckz@zsgdow.edu.pl

Zamawiający dopuszcza zarówno ofertę, której oryginał w postaci elektronicznej podpisany został kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, jak i ofertę przygotowaną w formie papierowej, która została podpisana i następnie przeniesiona do wersji elektronicznej (zeskanowana).

10. Załączniki

Załącznik 1 – formularz oferty (wersja edytowalna)


Data publikacji: 25.08.2021 (15:42)Data aktualizacji: 25.01.2022 (15:48)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Paweł Łuczyński
Autor: Paweł Łuczyńskiliczba wejść: 1499

Przejdź do góry strony