Pobierz PDFDrukuj

1/CKZ/2020 na dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych

Termin składania ofert: 18-09-2020, godz: 00:00

Wieliczka, dnia 11 września 2020 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/CKZ/2020

na dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”
 nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)


         W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Zespół Szkół w Gdowie projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty dla opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk kas fiskalnych do celów dydaktycznych. Dostarczony towar musi spełniać następujące wymagania:

 

 

Opis wymagań niezbędnych

Cechy przedmiotu  zamówienia:

- ekran dotykowy, przekątna wyświetlacza min. 4”

- przenośna, możliwość pracy mobilnej na zasilaniu akumulatorowym,

- akumulator pozwalający na działanie i drukowanie co najmniej 90 minut bez zasilania.

- szerokość papieru: 57mm

- złącze USB

Fiskalizacja:

Zamawiający nie wymaga fiskalizacji urządzeń, ponieważ będą one przeznaczone do celów dydaktycznych.

W związku z tym dostarczone urządzenie musi być odblokowane – musi pozwalać na wprowadzenie wszelkiego rodzaju danych (kody, opisy towarów, stawki podatku itp.) przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń systemowo lub funkcjonalnie zabezpieczanych hasłem – pod warunkiem dostarczenia haseł oraz możliwości ich zmiany.

Gwarancja:

Gwarancja zgodna z deklaracją producenta; Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi wynosił minimum 24 miesiące od daty odbioru.

Dokumentacja:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru:

- karty gwarancyjne,

-  instrukcje obsługi w języku polskim, w formie wydruku lub w formie elektronicznej na nośniku.

 

 1. Zaoferowany sprzęt musi:

a) być fabrycznie nowy, nieuszkodzony i kompletny. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

b) być objęty gwarancją fabryczną producenta konkretnego sprzętu,

c) pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich,

c) posiadać certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP m.in. deklaracje zgodności CE, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544 z późn. zm.) lub dokument równoważny dla każdego oferowanego urządzania.

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Termin dostawy – nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie określonym w pkt. 1 -  na adres Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 4. Termin płatności: minimum 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 5. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
 6. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30142000-6 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Zespołu Szkół w Gdowie kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 18 września 2020 r. na adres: ckz@zsgdow.edu.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Zespół Szkół w Gdowie; 32-420 Gdów 405 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński –
e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl tel: 12 399 98 51.

 

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.1 Rozeznanie rynku  - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (wersja obowiązująca z dnia 22 sierpnia 2019 roku).

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

NazwaData
Wyniki zapytania ofertowego: 1/CKZ/2020 na zakup kas fiskalnych2020-09-24

Data publikacji: 11.09.2020 (17:50)Data aktualizacji: 24.09.2020 (11:19)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1836

Przejdź do góry strony