Pobierz PDFDrukuj

2021/BZP 00013474/01

Data ogłoszenia: 04-03-2021

Termin składania ofert: 16-03-2021, godz: 08:45

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie”

 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Gdowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000231136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdów

1.5.2.) Miejscowość: Gdów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-420

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 124514458

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zsgdow

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsgdow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9aba3692-7ce2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013474/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04 15:03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006089/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.1 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://zsgdow.mirobip.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej zamowienia@zsgdow.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP. 3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje postanowienia regulaminów, o których mowa powyżej, a także instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz uznaje je za wiążące.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres poczty elektronicznej wskazanej do kontaktu w niniejszym postępowaniu w pkt 1.6.Identyfikator postępowania jest dostępny są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców’’ lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.7.Nazwa odbiorcy na platformie ePUAP: /ZSGdow/skrytka.8. Oferta, w tym oświadczenie z art. 125 ust. 1 pzp. powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .txt, .rtf, .ods, .odp, .xls, ppt, . doc, .docx, .xlsx, . pptx, .xps, .odt, csv.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środk,ow dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Gdowie – dyrektor szkoły, e-mail: sekretariat@zsgdow.edu.plAdministrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:pod adresem poczty elektronicznej: codex.iod@gmail.com, pisemnie na adres siedziby Administratora – 32-420 Gdów 405.Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Zespołowi Szkół w Gdowie.Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionychdo ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa tj. podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 pzp.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnymdo spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądaniaod administratora:a) dostępu do treści swoich danych osobowych,b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisyo ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSG 081/1/2021 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie”, zwanej „dokumentacją” lub „opracowaniem” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, zwanego „nadzorem” lub „nadzorem autorskim”. 2. Zakres rzeczowy usługi obejmuje: a) sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego dla poszczególnych branż (jeśli potrzeba uzupełnionego o Zbiorcze Zestawienie Kosztów), z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania projektu oraz możliwością wprowadzenia zmian i realizacji projektu ze zmianami (wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) b) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) c) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, zawierającego wprowadzone zmiany oraz jego jednokrotną aktualizację przed rozpoczęciem postępowania na wykonanie inwestycji, (wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) d) sporządzenie przedmiaru robót oraz jego jednokrotną aktualizację przed rozpoczęciem postępowania na wykonanie inwestycji, (wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) e) sporządzenie informacji o obszarze oddziaływania obiektu, (wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) f) opracowanie charakterystyki energetycznej obiektu (wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) g) sporządzenie bioz (jeśli jest wymagane) (wersja papierowa – 4 egzemplarze, wersja elektroniczna - 4 płyty CD/DVD) h) uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii, jeżeli jest to konieczne,i) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, j) pełnienie nadzoru autorskiego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z: a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),b) Dokumentacja musi spełniać obowiązujące przepisy i warunki techniczno – budowlane oraz być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.), e) Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 213 z późn. zm.), f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), g) Ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, innymi niewymienionymi powyżej aktami prawnymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest w rozwiązaniach projektowych zastosować wyroby (materiały i urządzenia) budowlane Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), z tym zastrzeżeniem, że w opracowaniu określane będą jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów. W przypadku braku takich możliwości Wykonawca może wskazać nazwy handlowe kilku typów wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych (zamiennych) i opisując warunki równoważności. 5. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 Ustawy Pzp.6. Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. „W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu”.7. Cała sporządzona dokumentacja obejmująca niniejsze zamówienie musi spełniać wymogi dostępności cyfrowej wynikające z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną usługę o minimalnej wartości 50 000,00 zł brutto (słownie pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) obejmującą swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym lub projekt budowlano–wykonawczy oraz: przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) na budowę, rozbudowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej,2) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia: a) Projektantem w specjalności architektonicznej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, który posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu – min. 5 lat (licząc od daty uzyskania uprawnień do projektowania) oraz – doświadczenie przy samodzielnym wykonywaniu minimum dwóch projektów branży architektonicznej w zakresie budowy, przebudowy/rozbudowy/modernizacji budynku; b) Projektantem w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada doświadczenia zawodowe w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej; c) Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu oraz posiada doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch (2) projektów branży instalacji sanitarnych, dotyczących budowy/i lub przebudowy oczyszczalni ścieków, d) Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada: - doświadczenie zawodowe w projektowaniu oraz Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży instalacji elektrycznychProjektanci muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane- zgodnie z załącznikiem 4 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7 do SWZWymagana forma:Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z jego formą reprezentacji, na zdolnościach którego polega wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub innym dokumencie2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):1) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty. Wymagana forma:a. oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lubb. elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza lub opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub osobistym mocodawcy3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem 9 do SWZ.Wymagana forma:Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź uchwały.2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.3. Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne.7. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych dokumentów.8. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, wówczas wymagane jest dołączenie odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik nr 9 do SWZ.9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę10. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp. oraz wskazanym poniżej:2) Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:a) Wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,b) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. c) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,e) trudności związanych z uzyskaniem uzgodnień branżowych,f) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowodowało opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy,g) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,h) wydania polecenia zmiany,i) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowegoj) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co powoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,k) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem:a. - rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,b. - zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,c. - zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,d. - zaprzestania z korzystania z rozwiązań, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-16 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/ wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, jako odbiorcę wskazując Zespół Szkół w Gdowie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-14 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013474/01 z dnia 2021-03-04 2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

NazwaData
Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ2021-03-08
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówinia2021-03-16
Informacja o złożonych ofertach2021-03-16
Informacja o wyborze oferty2021-03-29

Data publikacji: 04.03.2021 (16:02)Data aktualizacji: 07.04.2021 (08:47)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 5506
07 kwi 2021 (08:47)Joanna Świątkiewicz»2021/BZP 00013474/01
04 mar 2021 (16:08)Joanna Świątkiewicz»2021/BZP 00013474/01
04 mar 2021 (16:02)Joanna Świątkiewicz»2021/BZP 00013474/01

Przejdź do góry strony