Pobierz PDFDrukuj

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku - zapytanie ofertowe nr 3/CKZ/2020)

 Znak sprawy: 3/CKZ/2020                           Gdów, dnia 3 grudnia 2020 roku

 

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zapytanie ofertowe nr  3/CKZ/2020)

usługę dostawy licencji programów komputerowych dla  uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2  Kształcenie zawodowe uczniów - SPRT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 listopada  2020 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 4 ofert:

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Oferta złożona w części

Adres

Uwagi

1.

VENTI Sp. Jawna

 

1,2

ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź

Oferta poprawna

2.

Omegasoft s.c.

1

ul. Bednorza 2a-6,

40-384 Katowice

Oferta poprawna

3.

Paweł Owczarzak EUPOL

1,2

ul. Palinkiewicza 3,

63-000 Środa Wielkopolska

Oferta poprawna

4.

Cortland Sp. z o.o.

2

ul. Zgoda 38,

60-122 Poznań

Oferta poprawna

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów w części I:

Lp.

Nazwa firmy/imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

VENTI Sp. Jawna

 

ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź

95,98 pkt.

1 714,62 zł

2.

Omegasoft s.c.

ul. Bednorza 2a-6,

40-384 Katowice

84,40 pkt.

1 950,00 zł

3.

Paweł Owczarzak EUPOL

ul. Palinkiewicza 3,

63-000 Środa Wielkopolska

100,00 pkt.

1 645,75 zł

4.

Cortland Sp. z o.o.

ul. Zgoda 38,

60-122 Poznań

-

-

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów w częściII:

 

Lp.

Nazwa firmy/imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

VENTI Sp. Jawna

 

ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź

100,00 pkt.

2 608,54 zł

2.

Omegasoft s.c.

ul. Bednorza 2a-6,

40-384 Katowice

-

-

3.

Paweł Owczarzak EUPOL

ul. Palinkiewicza 3,

63-000 Środa Wielkopolska

58,17 pkt.

4 484,58 zł

4.

Cortland Sp. z o.o.

ul. Zgoda 38,

60-122 Poznań

96,40 pkt.

2 706,00 zł

 

Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405 informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 3/CKZ/2020, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

w części I
Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3,63-000 Środa Wielkopolska

w cenie brutto: 1 645,75 zł

w części II

VENTI Sp. Jawna, ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź

w cenie brutto: 2 608,54  zł

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 03.12.2020 (16:04)Data aktualizacji: 03.12.2020 (16:04)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 1623

Przejdź do góry strony