Wyciąg z rejestru zmian - 23 lis 2020 (12:33)

Znak sprawy: 3/CKZ/2020                             Gdów, dnia 23 listopada 2020 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  3/CKZ/2020

usługę dostawy licencji programów komputerowych dla  uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19

 

 (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 


          W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Zespół Szkół w Gdowie projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty dla poniższego zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji programów komputerowych opisanych niżej:

 

Nazwa i ilość licencji

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Część 1 zamówienia

 

Pinnacle Studio 23 PL Ultimate dla
10 stanowisk

 

- wersja edukacyjna (zastosowanie: uczniowie, instytucje edukacyjne, nauczyciele) lub w przypadku braku dostępności komercyjna

- zamawiający wymaga licencji wieczystej – bezterminowej,

- zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wersji wyższej (np. 24PL);

- zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania licencji elektronicznej (klucz produktu wysyłany mailowo),

- dostępność dla systemu Windows 10, 64 bit,

- zamawiający oczekuje dostarczenia licencji nowych, nie używanych, nie aktywowanych. Nie dopuszcza zakupu licencji w wersji niższej z usługą upgrade do wersji 23 lub wyższej.

Część 2 zamówienia

 

Adobe Photoshop Elements 2020 PL

dla
10 stanowisk (ESD)

- wersja edukacyjna (zastosowanie: uczniowie, instytucje edukacyjne, nauczyciele) lub w przypadku braku dostępności komercyjna

- zamawiający wymaga licencji wieczystej – bezterminowej,

- zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wersji wyższej (np. 2021 PL);

- zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania licencji elektronicznej (klucz produktu wysyłany mailowo),

- dostępność dla systemu Windows 10, 64 bit,

- zamawiający oczekuje dostarczenia licencji nowych, nie używanych, nie aktywowanych. Nie dopuszcza zakupu licencji w wersji niższej z usługą upgrade do wersji 2020 lub wyższej.

 

 

 1. Termin dostawy: do 18 grudnia 2020 roku.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie w części 1 (Pinnacle Studio 23 PL Ultimate dla 10 stanowisk), wyłącznie w części 2 (Adobe Photoshop Elements 2020 PL  dla 10 stanowisk) lub łącznie w części 1 i części 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie w części 1 i odrębnie w części 2.
 3. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego. Instalacja oprogramowania nie jest wymagana.
 4. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie określonym w pkt. 2 -  w przypadku dostawy oprogramowania w wersji pudełkowej na adres Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405, a w przypadku dostawy licencji ESD (elektronicznej) na ustalony wcześniej adres e-mail. Termin dostawy powinien zostać ustalony z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Po wyborze oferty Zamawiający zawrze umowę na dostawę oprogramowania, a ze zrealizowanej dostawy sporządzi protokół odbioru.
 6. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 7. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

 

48322000-1 Pakiety oprogramowania graficznego

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Zespołu Szkół w Gdowie kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 30 listopada 2020 r. na adres: ckz@zsgdow.edu.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński –
e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl tel: 12 399 98 51.

 

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.1 Rozeznanie rynku  - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (wersja obowiązująca z dnia 22 sierpnia 2019 roku).

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.


 

NazwaData
Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku - zapytanie ofertowe nr 3/CKZ/2020)2020-12-03

Data publikacji: 23.11.2020 (12:33)Data aktualizacji: 23.11.2020 (12:33)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 320
25 lis 2020 (22:19)Joanna Świątkiewicz»3/CKZ/2020
23 lis 2020 (12:33)Joanna Świątkiewicz»3/CKZ/2020

Przejdź do góry strony