Pobierz PDFDrukuj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA nr 1/CKZII/2020

Gdów, 9 lipca 2020 roku

ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU

USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA nr 1/CKZII/2020

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów KC i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

  1. Przedmiot i cel zamówienia będącego przedmiotem ustalenia wartości szacunkowe

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie
 art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wartości zamówienia publicznego na „Usługę organizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” RPMP.10.02.02-12-0044/19 w latach 2020 i 2021”.

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa organizacji następujących kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Gdowie:
1. Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 - eksploatacja)
2. Kurs prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi)
3. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) - z wymianą butli z egzaminem UDT
4. Operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem)
5. Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem
6. Kurs barmański I stopnia
7. Kurs nagrywanie i obróbka filmów

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” RPMP.10.02.02-12-0044/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i finansowany w 90% ze środków dotacji (środki Unii Europejskiej i budżetu państwa) oraz w 10% ze środków jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Wielickiego (pomniejszonych o wkład własny prywatny w zakresie staży zawodowych). Usługi szkolenia zawodowego finansowane są w całości ze środków publicznych -  tym samym, w myśl   art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) przedmiotowa usługa korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

 

  1. Zadania Wykonawcy

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- pokrycia kosztów prowadzenia danego szkolenia w zakresie godzinowym określonym niżej,

- zorganizowania i opłacenie badań lekarskich dla uczestników/czek kursu – jeśli są wymagane;

- poniesienie kosztów związanych z egzaminem państwowym lub egzaminem na kwalifikację danego uczestnika/czki kursu – jeśli są wymagane;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/czki podczas realizacji kursu. Wykonawca realizujący zamówienie zapewni warunki kursu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

w zakresie szkolenia teoretycznego: zapewni odpowiednie wyposażenie w sprzęt i materiały umożliwiające prawidłowy przebieg

w zakresie szkolenia praktycznego: zapewni odpowiedni sprzęt i wyposażenie w trakcie szkolenia;

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia.

 

Zamawiający oferuje bezpłatne salę szkoleniową na organizowany kurs oraz pomoce dydaktyczne (dotyczy kursu nagrywanie i obróbka filmów).

  1. Szczegóły dotyczące zamówienia
  1. Wykonawca może przedstawić oszacowane jednej lub większej liczby kursów.
  2. Wykonawcy, którzy przekażą oszacowanie wartości zamówienia zostaną poinformowani o ogłoszeniu postępowania na dane kursy zawodowe w trybie określonym w wyniku postępowania.
  3. W cenie przedstawionego rozpoznania rynku powinny być uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  4. Oszacowana cena realizacji produktu powinna być podana w kwocie brutto oraz netto, w polskich złotych, zgodnie z załączoną tabelą (załącznik nr 1).

 

  1. Informacje

Oszacowania wartości zamówienia można dokonać z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do dnia  17 lipca  2020 roku na adres e-mail: CKZ@zsgdow.edu.pl

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) służy ono wyłącznie w celu uzyskania wiedzy na temat ceny planowanego zamówienia publicznego.

 

 


Data publikacji: 09.07.2020 (15:00)Data aktualizacji: 09.07.2020 (15:02)
Osoba publikująca: Joanna ŚwiątkiewiczOsoba modyfikująca: Joanna Świątkiewicz
Autor: Joanna Świątkiewiczliczba wejść: 776

Przejdź do góry strony